Java8 stream – przykłady użycia

Java8 stream – przykłady użycia

Mimo, że od debiutu javy 8 minęło już parę lat i używanie jej funkcjonalności powinno być standardem to jednak nie do końca tak jest. Podczas programowanie w parach kolega mnie zapytał czy znam jakieś strony z przykładami użycia. O ile dla Optionala powstał niedawno ciekawy artykuł na dzone to dla streamów nie kojarzę niczego w formie kod w javie poniżej 8 i jego odpowiednik w tej wersji.

Poniżej kilka przykładów użycia streamów z javy 8 kontra kod napisany we wcześniejszej wersji javy. Dzięki nim powinno być łatwiej zacząć używać streamów w codziennej pracy.

Java8 stream – przykłady

W większości przypadków używam listy Stringów zdefiniowanej w następujący sposób:

Arrays.asList("first", "second", "third");

Jeśli dane są inne jest to zaznaczone w ciele metody. Do swoich działań wykorzystuję metody toUpperCase oraz length().

1. Iterowanie z wywołaniem akcji która zwraca void

Często zdarza się iterować po liście aby wykonać akcję która nic nie zwraca. Możesz wtedy użyć metody forEach.

  //pre java8
void iterateList() {
    for (String string : strings) {
      someService.doSomething(string);
    }
}
  //java8
void iterateList() {
    strings.forEach(someService::doSomething);
}

2.  Zmapowanie obiektu

Jednak w większości przypadków będziesz chciał zmapować swoją kolekcję na coś innego. Do tego służy metoda map.

// pre java 8 
List<String> map() {
    List<String> upperCases = new ArrayList<>();

    for (String string : strings) {
      upperCases.add(string.toUpperCase());
    }
    return upperCases;
}
// java 8 
List<String> map() {
    return strings.stream()
        .map(String::toUpperCase)
        .collect(Collectors.toList());
}

3. Zwrócenie ArrayList

Domyślnie powyższa metoda zwraca ArrayList. Dzieje się to w metodzie collect. Metoda ta jest również używana w innych przypadkach zwracanych obiektów. Jest ona jedną z ważniejszych dla javy8 i streamów.

4. Zwrócenie HashSet

Stworzenie HashSetu jest podobne do tego jak stworzenie ArrayList.

//pre java8
Set<String> mapToSet() {
    Set<String> upperCases = new HashSet<>();

    for (String string : strings) {
      upperCases.add(string.toUpperCase());
    }
    return upperCases;
}
//java   
Set<String> mapToSet() {
    return strings.stream()
        .map(String::toUpperCase)
        .collect(Collectors.toSet());
}

5. Zwrócenie LinkedList

Aby stworzyć nową LinkedList ze streamu należy postąpić prawie podobnie jak w powyższych przykładach.

//pre java 8  
List<String> mapToLinkedList() {
    List<String> upperCases = new LinkedList<>();

    for (String string : strings) {
      upperCases.add(string.toUpperCase());
    }
    return upperCases;
}
//java 8  
List<String> mapToLinkedList() {
    return strings.stream()
        .map(String::toUpperCase)
        .collect(Collectors.toCollection(LinkedList::new));
}

6. Zwrócenie znalezionych elementów w kolekcji

Często chcesz zwrócić tyko część kolekcji przefiltrowanej po jakimś warunku.

//pre java 8
  List<String> filter(String filter) {
    List<String> result = new ArrayList<>();
    for (String string : strings) {
      if (string.equals(filter)) {
        result.add(string);
      }
    }
    return result;
}
//java 8
  List<String> filter(String filter) {
    return strings.stream()
        .filter(s -> s.equals(filter))
        .collect(Collectors.toList());
}

7. Zwrócenie pierwszego znalezionego elementu lub wartość domyślną

Jednak czasami interesuje nas tylko jeden element, który spełnia określony warunek lub wartość domyślna.

//pre java 8
  String mapFirstFilteredFound(String filter) {
    for (String string : strings) {
      if (string.equals(filter)) {
        return string.toUpperCase();
      }
    }
    return "DEFAULT";
}
//java 8
  String mapFirstFilteredFound(String filter) {
    return strings.stream()
        .filter(s -> s.equals(filter))
        .map(String::toUpperCase)
        .findFirst()
        .orElse("DEFAULT");
}

W czasach przed java8 najłatwiej było zwrócić pierwszy znaleziony element  ale jeśli kolejność nie jest dla Ciebie ważna to lepiej użyć metody findAny zamiast findFirst.

//java 8
  String mapAnyFilteredFound(String filter) {
    return strings.stream()
        .filter(s -> s.equals(filter))
        .map(String::toUpperCase)
        .findAny()
        .orElse("DEFAULT");
}

8. Użycie licznika z zakresem otwartym

Aby iterować po kolekcji i mieć wartość licznika możesz skorzystać z IntStream.range dla przedziału otwartego.

//pre java 8
  List<String> mapWithCounterOpenRange() {
    List<String> result = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < strings.size(); i++) {
      result.add(String.valueOf(i));
    }
    return result;
}
//java 8
  List<String> mapWithCounterOpenRange() {
    return IntStream.range(0, strings.size())
        .mapToObj(String::valueOf)
        .collect(Collectors.toList());
}

9. Użycie licznika z zakresem zamkniętym

Lub z IntStream.rangeClosed dla przedziału zamkniętego.

//pre java 8
  List<String> mapWithCounterCloseRange() {
    List<String> result = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i <= strings.size(); i++) {
      result.add(String.valueOf(i));
    }
    return result;
}
// java 8
  List<String> mapWithCounterCloseRange() {
    return IntStream.rangeClosed(0, strings.size())
        .mapToObj(String::valueOf)
        .collect(Collectors.toList());
}
Java8 stream przypadki użycia.

10. Zwrócenie unikalnych wartości

Aby zwrócić unikalne wartości można użyć metody distinct.

//pre java 8

  List<String> mapOnlyUnique() {
    List<String> stringsWithDuplicates = Arrays.asList("first", "second", "third", "second");
    List<String> upperCasesWithoutDuplicates = new ArrayList<>();

    for (String string : stringsWithDuplicates) {
      if (!upperCasesWithoutDuplicates.contains(string.toUpperCase())) {
        upperCasesWithoutDuplicates.add(string.toUpperCase());
      }
    }
    return upperCasesWithoutDuplicates;
}
//java 8

  List<String> mapOnlyUnique() {
    List<String> stringsWithDuplicates = Arrays.asList("first", "second", "third", "second");

    return stringsWithDuplicates.stream()
        .distinct()
        .map(String::toUpperCase)
        .collect(Collectors.toList());
}

11. Stworzenie mapy

W niektórych przypadkach zamiast listy ważne dla Ciebie będzie zwrócenie mapy.

//pre java 8
  Map<String, String> createMap() {
    Map<String, String> result = new HashMap<>();
    for (String string : strings) {
      result.put(string, string.toUpperCase());
    }
    return result;
}
//java 8
  Map<String, String> createMap() {
    return strings.stream()
        .collect(Collectors.toMap(s -> s, String::toUpperCase));
}

12. Utworzenie HashMap

Domyślnie zwracana jest HashMap tak jak w przykładzie powyżej.

13. Utworzenie LinkedHashMap

Stworzenie LinkedHashMap jest trochę bardziej skomplikowane niż LinkedList

//pre java 8
  Map<String, String> createLinkedHashMap() {
    Map<String, String> result = new LinkedHashMap<>();
    for (String string : strings) {
      result.put(string, string.toUpperCase());
    }
    return result;
}
//java 8
  Map<String, String> createLinkedHashMap() {
    return strings.stream()
        .collect(Collectors.toMap(s -> s, String::toUpperCase, (key1, key2) -> key1, LinkedHashMap::new));
}

lub alternatywnie.

  Map<String, String> createLinkedHashMapOtherWay() {
    return strings.stream()
        .collect(
            LinkedHashMap::new,
            (map, s) -> map.put(s, s.toUpperCase()),
            Map::putAll);
}

14. Grupowanie

Natomiast grupowanie jest bardzo łatwym przykładem gdzie java8 stream ma przewagę nad wersją bez streamów.

//pre java8
  Map<Integer, List<String>> group() {
    Map<Integer, List<String>> result = new HashMap<>();
    for (String string : strings) {
      if (result.containsKey(string.length())) {
        result.get(string.length()).add(string);
      } else {
        List<String> elements = new ArrayList<>();
        elements.add(string);
        result.put(string.length(), elements);
      }
    }
    return result;
}
//java8
  Map<Integer, List<String>> group() {
    return strings.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(String::length));
}

15. Sortowanie

Streamy pozwalają Ci sortować daną kolekcję.

//pre java 8
  List<String> createSortedDescList() {
    List<String> copy = new ArrayList(strings);
    copy.sort(new Comparator<String>() {
      @Override
      public int compare(String o1, String o2) {
        return o2.length() - o1.length();
      }
    });
    return copy;
}
//java 8
  List<String> createSortedDescList() {
    return strings.stream()
.sorted(Comparator.comparing(String::length).reversed())
        .collect(Collectors.toList());
}

16. Zwrócenie najmniejszej wartości

Oraz zwracać jej najmniejsze i największe elementy.

//pre java 8
  String min() {
    List<String> copy = new ArrayList(strings);
    copy.sort(new Comparator<String>() {
      @Override
      public int compare(String o1, String o2) {
        return o2.length() - o1.length();
      }
    });
    return copy.get(0);
}
//java 8
  String min() {
    return strings.stream()
        .min(Comparator.comparing(String::length).reversed())
        .get();
}

Podobnie można zwrócić wartość największą poprzez metodę max()

17. Połączenie elementów listy w jeden element

Często listę stringów chcesz połączyć w jeden string.

//pre java8

  String join() {
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    for (String string : strings) {
      result.append(string + ",");
    }
    return result.substring(0, result.length() - 1);
}
//java8

  String joinStream() {
    return strings.stream().collect(Collectors.joining(","));
}

W końcu w javie 8 do biblioteki standardowej doszła metoda join dla Stringów. Więc w powyższym przykładzie lepiej byłoby użyć tego kodu poniżej.

  String join() {
    return String.join(",", strings);
}

18. Spłaszczenie listy list do listy

Również łatwo można spłaszczyć listę list danego typu do prostej listy.

//pre java 8
  List<String> flat() {
    List<List<String>> listOfList = Arrays.asList(Arrays.asList("first", "second"), Arrays.asList("third", "fourth"));

    List<String> result = new ArrayList<>();

    for (List<String> list : listOfList) {
      for (String string : list) {
        result.add(string);
      }
    }
    return result;
}
//java 8
    List<String> flat() {
    List<List<String>> listOfList = Arrays.asList(Arrays.asList("first", "second"), Arrays.asList("third", "fourth"));

    return listOfList.stream()
        .flatMap(List::stream)
        .collect(Collectors.toList());
}

19. Sumowanie

Sumowanie także jest proste do napisania przy użyciu streamów.

//pre java 8
  Integer sum() {
    int result = 0;
    for (String string : strings) {
      result += string.length();
    }
    return result;
}
//java 8
  Integer sum() {
    return strings.stream().map(String::length).collect(Collectors.summingInt(Integer::intValue));
}

20. Redukcja

Jednak w niektórych przypadkach lepiej będzie użyć redukcji. Metody reduce mogę tutaj użyć dla sumowanie ale także dla join.

//java 8
  Integer sumByReduce() {
    return strings.stream().map(String::length).reduce(0, (a, b) -> a + b);
}

Java8 stream – to dopiero początek

To są przykłady, które dosyć często widziałem w kodzie. Ich zapis przy użyciu streamów często staje się bardziej czytelny, zwięzły i mniej błędogenny. Najtrudniejszym elementem nauki używania streamów może być przyzwyczajenie się do nowej składni. Dzięki tym przykładom możesz spróbować zacząć z nich korzystać. Krok po kroku dodawać kolejne elementy i budować bardziej zaawansowane operacje. Tylko pamiętaj nie przesadź, bo nawet z nimi możesz stworzyć  legacy code. Może nawet zauważysz, że nie wszystko jest idealnie z użyciem streamów w javie 8 i poznasz inne biblioteki, które mają to inaczej rozwiązane. Możliwe, że wtedy trafisz na vavr, eclispeCollection.

Kod dostępny na githubie.